REGULAMIN PROMOCJI „Rabat 5% na zasilania, rabat 5% na akcesoria, rabat 5% na grzałki” Promocja dla klientów hurtowni DJDP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady promocji zakupowej dla klientów hurtowni DJDP  (Promocja).

2. Organizatorem Promocji jest: DJDP SP. Z O.O. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Dęblińskiej 6, KRS 0000704279, NIP: 6443518897. Zwany dalej Organizatorem. 

3. Promocja odbywa się na terenie Unii Europejskiej na stronie http://hurt.djdp.eu/pl/

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 30.07.2018 i trwa do momentu jej odwołania przez organizatora promocji.

5. Promocja dotyczy zakupu wszystkich produktów z kategorii zasilania w każdy poniedziałek, akcesoria w każdą środę oraz grzałki w każdy piątek.

6. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna , która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje zakupów w hurtowni DJDP (Uczestnik).

7. Warunkiem udziału Uczestnika w Promocji jest bycie klientem DJDP i dokonanie zakupów w wybranym dniu tygodnia za minimum 1000 zł brutto. Nie wliczając kosztów przesyłki.

8. Rabat naliczany jest automatycznie w czasie składania zamówienia oraz widoczny w koszyku klienta przed finalizacją zamówienia pod kwotą zamówienia.

9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do nie przyznania rabatu Uczestnikom nie spełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI; RABAT

1. Uczestnikowi, który w Okresie Trwania Programu dokona zakupów asortymentu Organizatora w określonej kwocie i asortymencie, przysługuje prawo do odbioru rabatu.

2. Rabat przysługuje uczestnikowi tylko wówczas jeśli spełni on co najmniej w 100% cel zakupowy wyrażony kwotowo tj. 1000 zł brutto nie wliczając kosztów przesyłki w czasie składania pojedynczego zamówienia poprzez platformę handlową. Zamówienia składane w ciągu dnia poprzez klienta nie będą sumowane w celu uzyskania celu zakupowego wyrażonego kwotowo.

3. Rabat naliczany jest automatycznie w dany dzień na dany asortyment, nie ma możliwości sumowania rabatów w ciągu tygodnia.

4. Jeśli uczestnik zrealizuje cel zakupowy wielokrotnie – to znaczy kilkukrotnie dokona zamówienia spełniającego warunki promocji w ciągu dnia obejmującego rabat na dany asortyment – to każdorazowo przysługuje mu prawo do otrzymania rabatu.

5. W zamówienie mogą znajdować się rózne produkty, ale tylko asortyment z danego dnia zostanie objęty rabatem.

6. Okres Trwania Promocji rozpoczyna się w dniu 30.07.2018 i trwa do momentu jej odwołania przez organizatora promocji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Promocja, której warunki zostały określone z niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym czasie Klienta z Promocji.

3. Organizator wykluczy Uczestnika w szczególności gdy:

- zachodzi podejrzenie, że Klient dokonuje zamówienia określonych produktów w celach spekulacyjnych, a nie w celu ich zakupu.

4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji konkursu oraz po jego zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny.