REGULAMIN PROMOCJI „Rabat na start” Promocja dla nowych klientów hurtowni DJDP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady promocji zakupowej dla nowych klientów hurtowni DJDP  (Promocja).

2. Organizatorem Promocji jest: DJDP SP. Z O.O. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Dęblińskiej 6, KRS 0000704279, NIP: 6443518897. Zwany dalej Organizatorem. 

3. Promocja odbywa się na terenie Unii Europejskiej na stronie http://hurt.djdp.eu/pl/

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 30.07.2018 i trwa do momentu jej odwołania przez organizatora promocji.

5. Promocja dotyczy zakupu wszystkich produktów przy pierwszym zamówieniu.

6. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna , która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje zakupów w hurtowni DJDP (Uczestnik).

7. Warunkiem udziału Uczestnika w Promocji jest zarejestrowanie się jako klient DJDP, aktywacja konta  i dokonanie pierwszego zamówienia. Rabat nie dotyczy kosztów wysyłki.

8.a Rabat naliczany jest przez pracownika po złożeniu zamówienia przez klienta, oraz weryfikacji czy jest to jego pierwsze zamówienie. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwość domówienia produktów do już złożonego zamówienia z "Rabatem na start"

8.b Rabat na start nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi oraz nie dotyczy kosztów wysyłki.

9. Po naliczeniu rabatu do klienta przesyłana jest faktura proforma uwzględniająca rabat.

10. Rabat przypisywany jest do nipu firmy, nie do adresu e-mail czy konta na platformie sprzedażowej tak aby każdy klient miał możliwość jednorazowego skorzystania z promocji na pierwsze zakupy.

11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do nie przyznania rabatu Uczestnikom nie spełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. Tzn. obecnym klientom hurtowni którzy posiadają już aktywne konto, oraz złożyli już swoje pierwsze zamówienie.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI; RABAT

1. Uczestnikowi, który w Okresie Trwania Programu dokona pierwszego zakupu asortymentu, przysługuje prawo do odbioru rabatu.

2. Rabat przysługuje uczestnikowi tylko wówczas jeśli spełni on warunki objęcia przez promocje tzn:
- jest nowym klientem,
- aktywował konto,
- złoży zamówienie za minimum 500 zł brutto. 

2. a) Rabat jest jednorazowy i nie ma możliwości aby obejmował on kolejne zakupy klienta.
2. b) Maksymalna kwota objęta promocją 15 tys zł brutto.

3. Okres Trwania Promocji rozpoczyna się w dniu 30.07.2018 i trwa do momentu jej odwołania przez organizatora promocji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Promocja, której warunki zostały określone z niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym czasie Klienta z Promocji.

3. Organizator wykluczy Uczestnika w szczególności gdy:

- zachodzi podejrzenie, że Klient zakłada nowe konto na ten sam nip firmy.

4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji konkursu oraz po jego zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny.